Algemene Voorwaarden

1.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle bestellingen, kopen en werken bijgevolg gesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.  

2.
Elke annulering van de bestelling of van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van BAKKTRADE om een hogere schade te bewijzen. In ieder geval zal bij verbreking het voorschot steeds als schadevergoeding verworven blijven.  

3.
De begin- en einddatum van het werk en/of de datum van levering wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tenzij bij opzettelijke fout van BAKKTRADE.  

4.
De gedane bestellingen zijn bindend voor BAKKTRADE in de mate de vennoten/zaakvoerders van BAKKTRADE de bestelling/opdracht bevestigen of indien deze zich niet binnen de tien dagen na kennisname er van schriftelijk verzetten tegen bestellingen gesloten door tussenkomst van vertegenwoordigers andere dan de vennoten/zaakvoerders.

5.
Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Westerlo, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. Tenzij anders vermeld zijn de facturen betaalbaar binnen de veertien dagen na de factuurdatum. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op.De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10 % per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.      

6.
Ingeval van niet tijdige betaling van een factuur behoudt BAKKTRADE zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden en/of verdere leveringen op te schorten. Indien de werken na betaling worden verder gezet, zal de uitvoeringstermijn worden verlengd met de termijn van de laattijdige betaling vermeerderd met de nodige tijd om de werken terug op te starten. BAKKTRADE kan het hervatten van de werken en/of verdere leveringen afhankelijk stellen van het verlenen van een garantie door de klant. Tevens heeft BAKKTRADE het recht om de eventueel inmiddels opgestarte andere werken eerst af te werken. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.    

7.
Alle leveringen geschieden ex works. De geleverde goederen, zelfs indien ze werden verwerkt of bewerkt, blijven eigendom van BAKKTRADE tot volledige betaling zowel in hoofdsom, rente als kosten. De levering geschiedt op risico van de klant op wie het risico vanaf de levering overgaat. De klant zorgt ervoor dat de eventuele leveringsplaats toegankelijk is. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen aan de klant worden aangerekend.

8.
De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten worden niet meer aanvaard acht dagen na levering of verwerking. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen na vaststelling per aangetekend schrijven worden gemeld aan BAKKTRADE. Een rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebreken dient op straffe van verval binnen de twee maanden na kennisgeving van het gebrek te worden ingesteld. Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd onder de voorwaarden van de fabrikant. De waarborg zal nooit verder reiken dan de waarborg van de fabrikant of de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de tegensprekelijk vastgestelde gebrekkige/ondeugdelijke goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst. Indirecte of gevolgschade wordt nooit vergoed, behoudens ingeval van bewezen opzettelijke fout in hoofde van BAKKTRADE.

9.
Het is de klant verboden mee te helpen met het tewerkgesteld personeel, dit om reden van de ongevallenverzekering en de waarborg op de werken.

10.
BAKKTRADE is gehouden tot een middelenverbintenis. Tenzij ingeval van een bewezen opzettelijke fout in hoofde van BAKKTRADE zal de eventueel verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot de waarde van de door BAKKTRADE verrichte werken en tot de rechtstreekse schade. Onrechtstreekse schade wordt niet vergoed, tenzij in geval van bewezen opzettelijke fout. De klant verbindt er zich toe om zich waar nodig te laten bijstaan door een architect/ingenieur. Het gebrek hieraan kan BAKKTRADE nooit worden verweten.  

11.
De uitvoering van de overeenkomst zal pas worden aangevat na betaling van het voorschot. Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die BAKKTRADE aan de klant stuurt. Eventuele beschadigingen aan leidingen, buizen… kunnen nooit ten laste van BAKKTRADE gelegd worden, tenzij dienaangaande vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke richtlijnen werden gegeven.    

12.
Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, waarbij het Vredegerecht kanton Westerlo bevoegd is. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.